Föreningen Pascal

Pascal- inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK

Föreningen Pascal är en ideell, partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden förening. Den bildades 2010 efter ett Arvsfondsprojekt med samma namn. Detta leddes av Kulturskolerådet. Föreningen blev en fortsättning av arbetet i projektet samtidigt som målsättningen utökas till att gälla all estetisk verksamhet där någon eller några med en funktionsnedsättning var målgrupp. Inte bara de som fanns inom kulturskolorna. Föreningen Pascal är nu projektägare till arvsfondsprojektet VIDD- från nedsättning till uppsättning

Föreningens mål:

  • Föreningen Pascal skall verka för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inom föreningens verksamhetsområde, omsätts i den anda och med de intentioner och konkreta mål som avses i konventionstexten.
  • Föreningen Pascal skall verka för allas rätt att, med eller utan funktionsnedsättningar, på lika villkor och med ömsesidig respekt kunna tillgodgöra sig inTRYCK, forma påTRYCK, skapa utTRYCK och göra avTRYCK i det kulturella landskapet.
  • Föreningen Pascals uppgift är utöva påTRYCK för att funktionsnedsättningar inte skall utgöra ett hinder för att alla barn, ungdomar och vuxna skall ha tillgång till kvalitativ undervisning i estetiska uttryck och konstnärliga ämnen.
  • Föreningen skall verka för att musik- och kulturskolor, liksom alla skolformer inkl universitet/högskolor, skall arbeta med frågorna om inkluderande normer, tillgänglighet, delaktighet och inflytande, samt verkar för att de genom estetiska lärprocesser skapar förutsättningar för alla att utveckla konstnärliga utTRYCK
  • Föreningen skall stimulera debatt, ta inTRYCK, skapa opinion och utöva påTRYCK i frågor inom området kultur för, av och med barn, ungdomar och vuxna med fuktionsnedsättningar
  • Föreningen Pascal skall utöva påTRYCK för att initiera och sprida kunskap om nationella såväl som internationella utvecklings- och forskningsprojekt inom områden som har anknytning till föreningens verksamhet
  • Föreningen Pascal skall verka för stärka och utveckla nationella och internationella kontakter och genom dessa ta inTRYCK och utöva påTRYCK inom föreningens verksamhetsområde.

Styrelse för föreningen 2017-2018

Ordförande Sten Bunne Hudiksvall
Vice ordförande Sara Forsman Kungsbacka
Ordinarie ledamot Karin Erika Johansson Stockholm
Ordinarie ledamot Susanna Cederquist Stockholm
Ordinarie ledamot Håkan Sandh Stockholm

Suppleant Jenny-Ann Ståhl Lund
Suppleant Anne Lindblad Vellinge
Suppleant Stewe Gårdare Stockholm
Suppleant Mari Molander Örebro

 

Mer information: http://www.pascalsverige.se